www.archive-eu-2014.com » EU » S » SUKROMNASKOLA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 8 . Archive date: 2014-10.

 • Title: www.sukromnaskola.eu
  Descriptive info: .. Súkromna ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia.. Súkromné centrum.. špeciálnopedagogického poradenstva.. Školský klub detí.. O nás.. Špeciálno-pedagogické centrum.. Aktuality.. Fotogaléria.. Triedy.. Zábava.. Kontakty.. Historický piatok.. Našim žiakom sme priblížili stredovek.. Viac.. Štefana Furdeka 9060/ 3,.. 036 01 Martin – Záturčie.. „Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a rajom“.. (J.. A.. Komenský).. Súkromnú základnú školu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia sme sa rozhodli zriadiť po osobných skúsenostiach so vzdelávaním týchto žiakov a s ich problémami v bežnom školskom prostredí, keďže sme rodičmi týchto detí.. Na školách sa stáva, že nároky na dieťa s vývinovými poruchami učenia (VPU) sú prehnané a neopodstatnené.. U týchto detí je veľmi dôležité vedieť, čo dokážu zvládnuť na vyučovacom procese a podľa toho upraviť naše požiadavky.. Takéto deti sú vo väčšine prípadov integrované na základných školách, prípadne sa pre ne zriaďujú špeciálne triedy, ale zatiaľ len do 4.. ročníka.. Realita je však taká, že aj po prípadnom zvládnutí I.. stupňa prichádza zlyhanie na II.. stupni.. Je to podľa nášho názoru spôsobené vysokým počtom žiakov v triede, nedostatočnou motiváciou pedagógov ďalej sa vzdelávať a vyhľadávať všetky možnosti, ako týmto deťom pomôcť, ako aj nedostatočným počtom špeciálnych pedagógov na školách.. Pribúda rodičov, ktorí sú nešťastní z problémov svojich detí, ktoré napriek svojej vysokej inteligencii nie sú schopné zvládať tempo práce a spôsob výučby na základnej škole.. Ďalším dôvodom pre zriadenie tejto školy boli samotní rodičia, ktorí sú mnohokrát v bezvýchodiskovej situácií, a ktorí by uvítali zriadenie špeciálnych tried aj vo vyšších ročníkoch, kde by sa ich deťom mohli individuálnejšie venovať a spôsob výučby by prebiehal podľa doporučenia špeciálno-pedagogických poradní.. Výhody základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia.. vyučovanie prebieha pod vedením špeciálneho pedagóga,.. nízky  ...   nahradenie písania dlhých textov testami,.. využívať kompenzačné pomôcky - počítače, grafické počítačové programy, diktafóny,.. prihliadať na adekvátne hodnotenie a na jeho základe vytvárať zdravé sebahodnotenie, aby žiak zažil úspech, budoval si a uchoval sebaúctu,.. nadviazať úzku spoluprácu s rodičmi.. poskytnúť efektívny výchovno - poradenský servis pre žiakov a rodičov,.. poskytnúť starostlivosť špeciálneho pedagóga, prípadne aj spoluprácu so psychológom, odbornými lekármi a inými odbornými pracovníkmi.. Základným princípom, ktorým sa škola bude riadiť je ľudskosť, tolerancia a rovnosť šancí pre každé dieťa.. Cieľová skupina:.. Žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia a i.. ).. Počet žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia je veľmi vysoký, preto treba venovať tejto problematike primeranú pozornosť.. Ide o žiakov významne ohrozených školskou neúspešnosťou a ďalšími rizikami vzniku sociálno-patologických javov, nakoľko toto postihnutie je skryté.. Problémy v správaní, ktoré sa občas vyskytujú u týchto žiakov, možno zvyčajne zvládnuť bežnými výchovnými a poradenskými postupmi.. Je veľmi dôležité, aby boli pedagógovia dobre informovaní o možnostiach a prekážkach vo vzdelávaní žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia, o individuálnych predpokladoch a potrebách konkrétnych žiakov.. Potrebné je voliť vhodné metódy a formy vyučovania a hodnotenie výsledkov (individuálne tempo, nahradenie písania dlhých textov testami, špeciálne formy skúšania) a v niektorých prípadoch aj kompenzačné pomôcky (diktafóny - prerozprávané učivo učiteľom, počítače - využitie korektúry textu, farebné čítanie, grafické počítačové programy).. Úspešná integrácia týchto žiakov na stredných školách a získanie odbornej kvalifikácie je predpokladom a podmienkou ich úspešnej integrácie do života a uplatnením sa na trhu práce.. V škole, ktorú zriaďujeme, sa žiaci formou nápravných postupov, kompenzačných postupov a pomôcok; rešpektovaním týchto postupov a pravidiel, ich tvorivou aplikáciou na ďalšie úlohy naučia lepšie zvládnuť odborné učivo na strednej škole.. webmaster.. Mgr.. Kolková Ľubica.. | website template by.. ARaynorDesign..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: www.sukromnaskola.eu
  Descriptive info: Služby, ktoré poskytujeme:.. špeciálno-pedagogické.. diagnostika.. logopédia.. individuálne poradenstvo.. skupinové poradenstvo.. psychologické.. individuálne poradenstvo.. Hodiny kedy sa vám budeme venovať:.. poradenstvo.. Pondelok.. 7:30 – 12:00.. 12:30 – 15:30.. Utorok.. Streda.. Štvrtok.. Piatok.. alebo po individuálnej dohode na telefónnych číslach:.. pevná linka: 4277007.. mobil: 0910 907 289.. výchovné poradenstvo.. riešenie výchovno - vzdelávacích problémov žiakov.. v oblasti profesijnej orientácie poskytujeme poradenský servis pre rodičov a žiakov:.. informujeme  ...   záujmov a prospechu.. informujeme o povolaniach, ktoré poznajú a ktoré nepoznajú.. umožňujeme žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizujeme žiakom besedy, zabezpečujeme účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv.. Deň otvorených dverí).. podieľame sa na realizácii prevencie sociálno patologických javov mládeže, poskytujeme užitočné informácie o prevencii šikanovania.. 14:00 – 15:00.. alebo po individuálnej dohode (deň vopred) na telefónnom čísle s výchovnou poradkyňou:.. Leou Kondekovou: 0910 907 289..

  Original link path: /specialne.html
  Open archive

 • Title: www.sukromnaskola.eu
  Descriptive info: Tréning.. Aj školské družstvo historického šermu nezaháľa, pod vedením uč.. Rybárskeho sa vzorne pripravilo na večerné účinkovanie na Mošovskom jarmoku.. Fotografie k akcii.. Turčianske hry 2014.. Ako mladší žiak vyhral Bruno Lamoš na Turčianskych hrách 2014 skok do diaľky a teraz sa už pripravuje na budúcoročné zápolenia v konkurencii starších žiakov.. V pondelok, 6.. októbra, sa na pôde našej školy zúčastnil pretekov v skoku do diaľky a hode kriketovou loptičkou bývalý mládežnícky reprezentant AK ZTS Martin Ivan Kováč, na ktorého výkony zatiaľ Bruno nedorástol.. M.. Pobuda, tréner.. Majstrovstvá okresu Martin v atletike žiakov ZŠ.. V stredu, 8.. okt.. , sa zúčastní atletický výber žiakov našej školy Majstrovstiev okresu Martin v atletike žiakov ZŠ.. Dúfame, že naši atletickí reprezentanti nadviažu na minuloročné medailové umiestnenia.. P.. ,,Poďme na jablká“.. V jeden pekný piatok 26.. septembra sme dostali zaujímavú pozvánku do Ostratíc.. Firma FRUCTOP, ktorá nás ,,dopuje vitamínmi“ vo forme čerstvých jabĺk a 100% ovocných štiav, ktoré dostávame k obedu, nás pozvala do svojej firmy.. Chceli nám ukázať, čo všetko musia urobiť, aby nám mohli ponúknuť vynikajúce nápoje.. Dokonca nás pozvali do svojich sadov, kde sme si mohli naoberať jablká priamo zo stromov.. Na koniec nás všetkých vyfotili a na cestu nám pribalili balenie jablkových chipsov.. Výlet  ...   znova získal bronz za hod kriketkou a staršieho žiaka Martina Štefanidesa za hod guľou dekorovali striebornou medailou.. Nesklamali ani bežci na 1000 metrov Tomáš Hutko a Dávid Babinský, ale po bojovnom výkone v hustom daždi na medaily nedosiahli.. Po prerušení pretekov pre nepriaznivé počasie sa už tešíme na ich dokončenie v pondelok, 2.. júna, kedy našim najhorúcejším želiezkom bude v skoku do diaľky favorit na zlatú medailu Bruno Lamoš.. Martin Pobuda (na obr.. 2984 Martin Štefanides, obr.. 2985 Bruno Lamoš, obr.. 2995 vpravo ml.. žiak Tomáš Hutko, obr.. 3004 3.. z prava st.. žiak Dávid Babinský, obr.. 3022 vpravo Bruno Lamoš, obr.. 3018 vľavo Martin Štefanides).. Európsky futbalový týždeň.. Organizácia Special Olympics spája takmer 2,5 milióna športovcov s mentálnym a kombinovaným hendikepom a ich intaktných partnerov vo viac ako 190 krajinách sveta.. V spolupráci s UEFA táto organizácia usporiadala v čase od 17.. do 22.. mája EURÓPSKY FUTBALOVÝ TÝŽDEŇ, do ktorého sa zapojili najslávnejšie futbalové kluby, vrátane Manchestru City, Bayernu Mníchov a Atletika Madrid.. V Martine-Záturčí sa 19.. premiérovo uskutočnil jeden zo slovenských turnajov.. Usporiadajúca Súkromná ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia tu privítala družstvá zo ŠZŠ Martin, ŠZŠ Záturčie, ZŠ A.. Stodolu Záturčie a domáci kolektív žiakov SZŠ pre žiakov s VPU..

  Original link path: /aktuality.html
  Open archive
 •  

 • Title: www.sukromnaskola.eu
  Descriptive info: V rámci ENV zúčasnili žiaci 6.. ročníka návštevy Centra environmentálnej výchovy Turiec.. V rámci ENV zúčasnili žiaci 7.. Žiaci 8.. B triedy si na základe vlastnej iniciatívy skrášlili triedu ( Lukáš Piatka, Marek Pokorný, pomocník Peter Stahl z 9.. A, Tomáš Majka zo 7.. B).. Článok v Živote Turca - v rámci TSV žiaci absolvovali korčulovanie na Martinskom zimnom štadióne.. Futbalový turnaj 5.. Lúčili sme sa so Zimou a privítali sme Jar - Moréna.. December 2013..

  Original link path: /fotogaleria.html
  Open archive

 • Title: www.sukromnaskola.eu
  Descriptive info: 1.. ŠZŠ-špeciálna trieda.. Dievčatá a chlapci v špeciálnej triede zodpovedne pristupujú k plneniu svojich povinností.. Pretože v rozvrhu hodín máme viac pracovného vyučovania, radi pracujeme s rôznymi materiálmi, ktoré sa stávajú súčasťou výzdoby našej školy.. Svoje pracovné zručnosti si rozvíjame pri práci s papierom, drevom, textilom a v kuchynke.. V priebehu jari a jesene sme pestovali rôzne kvety na záhonoch, ktoré skrášľovali okolie školy.. tr.. uč.. Eliška Černeková.. 0.. A.. Stretli sme sa 2.. Septembra, noví žiaci , dve dievčatká a traja chlapci.. Sme veľmi dobrý kolektív.. Čo je podstatné, sme šikovní a je nám spolu dobre.. Na začiatku sme boli nesmelí a neistí, ale už sa nám darí lepšie.. Učíme sa písať, recitovať krásne básničky, či rôzne pohybové hry.. Dúfame, že na nový školský rok už z nás budú veľkí školáci – prváci.. Evka Capková.. Ahoj! My sme už ozajstní žiaci – prváci.. Je nás spolu osem kamarátov.. Za ten krátky čas, ktorý sme v našej „školičke“ strávili, sme sa už všeličo naučili.. Chceme, aby naši rodičia mali z našich výsledkov veľkú radosť.. (sľubujeme, že z nás budú výborní žiaci).. Zdenka Fekečová.. 2.. A.. Predstavuje sa Vám 2.. A v zložení 7 chlapcov a k tomu ešte jeden pán učiteľ.. Všetci sme veľkí lapaji, ale napriek tomu sa veľmi dobre učíme.. V najbližšej dobe sa tešíme na Vianočný týždeň a najmä na Ježiška.. Alexander Rybársky.. 4.. Malá kopa veselá, to je naša 4.. Štyria chlapci a päť báb,.. Na zábavu je tiež čas.. Hráme sa na detektívov,.. Hľadáme tu čaro vybraných slov.. Matika a násobilka, nie sú pre nás len číselka.. Všetko spolu zvládame, len málo sa hádame.. Keď je konflikt nejaký, riešime ho za jazdy.. Učíme sa spolu radi, na vedomosti sme vždy hrdí.. Pokroky už robíme, a na druhý stupeň sa tešíme.. Darina Mojšová.. 5.. Piata A je malá skupinka piatich šikovných detí.. V prevahe sú chlapi – dvaja Matejovia a Nikolas.. Dievčatá sú dve – Mimča a Vikinka.. Naše deti sú priateľské a dobre sa učia.. Niekedy frfľú, ale vo výsledkoch sú výborní.. Písomky píšu na jednotky a dvojky, baví ich matematika, telesná a výtvarná výchova, dejepis, informatika a rozprávky.. Často sa dostanú pri svojej energii do konfliktov, no spoločne sa snažia ich riešiť.. Tento rok sa nám podarilo navštíviť pekné miesta v rámci výletov, a dva krát si urobiť v triede malý piknik – Matej napiekol koláč a dievčatá urobili chlebíky.. Na výletoch sme navštívili Oravský hrad, a nádherné secesné miesto Viedeň.. Katarína Cikraiová.. B.. V triede sme šiesti chlapci a do školy chodíme veľmi radi.. Predbiehame sa kto má koľko známok a vždy sa pochválime pani triednej učiteľke, ktorá nás za ne pochváli.. Radi sa učíme, aj keď niekedy máme pomalšie tempo.. Po škole ideme na obed, kde radi debatujeme o všetkom a preto občas odchádzame aj poslední.. Sme super kamaráti  ...   nežnejšiu polovicu zastupujú dve dievčatá Veronika a Nina.. Na začiatku školského roka k nám pribudli dvaja noví žiaci Dominik a Tomáš, ktorí sa veľmi rýchlo skamarátili s ostatnými spolužiakmi.. Takže teraz sme už jedna zohratá partia a super kolektív.. Čo sa týka učenia, najlepšie to ide Peťovi a Veronike, ale aj ostatní sa snažia dosahovať dobré výsledky, aj vďaka ochotným pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí sú ochotní ich po obede doučiť to, čo nestihli v škole , alebo nezvládli doma.. Máme aj veľa spoločných zážitkov z rôznych školských akcií a výletov.. Tento školský rok sme už absolvovali výlet na Oravu , do Viedne , či do Terchovej.. Taktiež sme si spoločne pripravili zdravé chuťovky v rámci týždňa zdravej výživy.. Počas týždňa boja proti drogám sme spoločne navštívili filmové predstavenie v kine.. No a očakávanie príchodu Mikuláša sme si spríjemnili spoločnou prípravou výzdoby triedy.. Teraz sa spoločne tešíme hlavne na predvianočný týždeň, kedy nás čaká veľa zaujímavých aktivít.. Mária Bočeková.. C.. V našej triede máme 7 chlapcov a 2 dievčatá.. Žiaci sú veľmi výreční, ale keď chcú, dokážu pilne pracovať.. Učiť sa im veľmi nechce.. Najviac ich zaujímajú počítačové hry.. Radi aj športujú a vymýšľajú rôzne huncúctva.. občas majú v triede neporiadok, ktorý si sami musia upratať.. Aj napriek ich dominantným povahám učia sa všetci spoločne vychádzať ako kolektív.. Zuzana Vitkayová.. 8.. Sme ôsma A.. Našu triedu tvorí množina deviatich žiakov a triedna učiteľka.. Sme takí akí sme.. Mladí ľudia so svojimi túžbami a snami, každodennými starosťami, ale aj radosťami, ktoré život so sebou prináša.. Každý sme iný, ale existujú niektoré vlastnosti, ktoré nás ako triedu vystihujú a charakterizujú.. Občas menšie nezhody, lenivosť, tak trochu závistlivosť, výbušnosť – sú vlastnosti, ktoré sa snažíme vyriešiť kompromisom.. Ale predovšetkým zmysel pre humor, zábava, zmysel pre spravodlivosť a viera v dobro nás ako triedu spája najviac.. Lea Kondeková.. 9.. Triedu 9.. A v súčasnosti navštevuje 14 ks.. Jeden kus väčší ako druhý.. Vyučovacie výsledky sú ako na hojdačke, raz hore a potom dole (hlavne že je sranda).. A čo monitor? Nejako bolo, nejako bude.. Hlavne že sa máme radi.. Všetkému kraľuje najväčší kus spomedzi nás, náš triedny učiteľ.. Ľubomír Hlavata.. Už štvrtý rok bojujeme ôsmy.. Sedem žiakov (Rado Froľo, Biba Kureková, Kika Lamošová, Adam Ľubomírsky, Paťa Šebová a dvojičky Klaudia a Denisa Marekové – originál z trojičiek a triedna učiteľka).. Do siedmeho ročníka sa k nám pripojili Miška Rajáková a Dominika Mičincová.. V osmičke nás doplnil Matúš Zajasenský a tento školský rok priletel z Kanady Michael Kralovenský.. Trinásty občan našej triedy je Marek Valko.. Sme úplne normálna trieda, len niekedy prehnane šialená.. Zopár jedincov stále nevie, kedy začína vyučovanie, ale už sme si na to zvykli.. Niektorí z nás sa za tie roky naučili chodiť pravidelne do školy a jedine šťastie máme, že triedna je naším dobrým vzorom.. Alena Homolová..

  Original link path: /triedy.html
  Open archive

 • Title: www.sukromnaskola.eu
  Descriptive info: Stránka sa pripravuje..

  Original link path: /zabava.html
  Open archive

 • Title: www.sukromnaskola.eu
  Descriptive info: Ľubica Hlavatová.. riaditeľka školy.. 0903 897 091.. Zuzana Furová.. zástupkyňa riaditeľky školy.. 0915 845 037.. Lea Kondeková.. výchovný poradca.. 0902 437 084.. Školský telefón.. 0910 907 289.. 043/4277007.. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva:.. Eva Capková.. špeciálny pedagóg.. 0907 335 982.. Michaela Ptáková.. psychológ.. Kristína Jezerčáková.. sociálny pedagóg.. 0915 825 371.. Kontaktujte nás.. Vaša emailová adresa.. Správa..

  Original link path: /contact.html
  Open archive

 • Title: www.sukromnaskola.eu
  Descriptive info: Email bol úspešne odoslaný, vráťte sa späť na kontaktný formulár.. Späť..

  Original link path: /odoslat.php
  Open archive •  


  Archived pages: 8