www.archive-eu-2014.com » EU » N » NISSANCLUB

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 343 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Nissani portaal | Eesti Nissani Klubi | Nissani E-Turg | Nissani foorum
  Descriptive info: .. AVALEHT.. MEIST.. PÕHIKIRI.. LIITUMINE.. SÕBRAD.. ÜRITUSTEST.. KALENDER.. MEIE MEEDIAS.. FOTOALBUMID.. NISSANIST.. NISSANI FILOSOOFIA.. NISSAN SHIFT_.. EESTI ESINDUSED.. E-POOD.. AUTOKAUBAD.. KLUBI SÜMBOOLIKA.. VARUOSAD.. E-TURG.. AUTOD.. FOORUM.. 0.. Tere tulemast Nissani Klubisse!.. Teisipäev, 27 September 2011 09:36.. Kirjutas Administraator.. Nissani Klubi on autoklubi, mis koosneb Nissani  ...   arendada ühtekuuluvustunnet, korraldada ühisüritusi ja populariseerida Nissani brändi.. Kuidas me seda teeme?.. Vastused leiad meie kodulehelt!.. Varuosaotsing.. Kontakt Info.. Eesti Nissani Klubi MTÜ.. Tel.. (+372) 51 24 032.. E-post:.. info@nissanclub.. eu.. Autode remont hooldus tuuning.. Copyright © 2013 Nissani portaal.. Kõik õigused on kaitstud.. Tagasi Üles..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Nissani klubist | Klubiga liitumisest | Nissani Klubi Sõpradest
  Descriptive info: Meist.. Eesti Nissani Klubi.. on autoklubi, mis kasvas välja üheskoos aktiivsemate kasutajatega endisest Nissan Club of Estonia foorumist.. Meie eesmärgiks on jätkuvalt ühendada Nissani omanikke ja huvilisi.. Eesti Nissani Klubi arengusuundadeks on ühendada järjest rohkem Nissani entusiaste üle Eesti, teha koosttööd ettevõtedega, kes peavad Nissanist ja nende omanikest lugu.. Huvilistel  ...   Klubi portaali, kus leidub uudiseid, infot klubist ja Nissanist ning fotoalbum, mis kajastab toimunud üritusi.. Portaali üheks osaks on ka foorum, kust saab abi tehnilistes küsimustes ning muud huvitavat teavet automaailmast.. Tere tulemast meie sekka!.. Eesti Nissani Klubi MTÜ asutati 21.. 10.. 2009 Tartus ja meie põhikirjaga on võimalik tutvuda.. siit..

  Original link path: /meist
  Open archive

 • Title: Põhikiri | Eesti Nissani Klubi MTÜ
  Descriptive info: Põhikiri.. I.. Üldsätted.. 1.. Mittetulundusühing nimetusega Eesti Nissani Klubi (edaspidi: klubi) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev, kasumit mitte taotlev organisatsioon.. 2.. Klubi asukohaks on Eesti Vabariik, aadressiga Malmi 2-5, Tartu, 50104.. 3.. Klubi asutati 21.. 2009 Tartus.. 4.. Klubi majandusaasta algus on 1.. jaanuarist 31.. detsembrini.. 5.. Ühing võib omada vara, logo ning muud sümboolikat.. 6.. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.. II.. Tegevuse eesmärgid.. Klubi eesmärgiks on ühendada Nissani omanikke ja huvilisi Eestis.. Eesmärgi saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:.. a) klubi liikmete ühiste huvide esindamine ja kaitsmine, liikmete aitamine kõiges Nissanitega seonduvas;.. b) Nissanitega seotud informatsiooni muretsemine ja kogumine;.. c) klubi liikmete ühisürituste korraldamine;.. d) kontaktide loomine Nissani omanike ja Nissani huviliste hulgas nii Eestis kui ka mujal maailmas.. e) Muu tegevus, mis on seotud klubi tegevuse edasiarendamisega.. III.. Klubi liikmed, nende vastuvõtmise ning klubist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord.. Klubi liikmeskond jaguneb põhiliikmeteks ja lihtliikmeteks.. Klubi lihtliikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnustab klubi põhikirja.. Klubi lihtliikmeks soovijal tuleb esitada vastavasisuline avaldus klubi juhatusele, kelle otsustada on liikmekandidaadi sobivus ning avalduse rahuldamine.. Pärast avalduse rahuldamist on liikmekandidaat kohustatud kuu aja jooksul tasuma lihtliikme kuue kuu maksu.. Liikmekandidaat loetakse klubi liikmeks peale seda, kui ta on tasunud klubi lihtliikmemaksu.. Klubi põhiliikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga täisealine Eesti Vabariigi kodanik, kes soovib arendada klubi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ning on täitnud põhiliikmeks saamise tingimused.. Põhiliikmeks saamise tingimused:.. a) omab vähemalt kolm kuud klubi lihtliikme staatust;.. b) vähemalt ühte Nissani omandi- või kasutusõigus.. Erandkorras ja piisava põhjenduse olemasolul võib põhiliikmeks saada ka ilma Nissanit omamata;.. c) puudavad võlgnevused klubi ees.. 7.. Klubi põhiliikmeks soovija avaldus vaadatakse üle klubi üldkoosolekul ning kinnitatakse 3/4 häälteenamusega.. 8.. Klubist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.. 9.. Klubi liikme võib klubist välja arvata, kui:.. a) klubi liige on oma tegevuse või tegevusetusega olulisel määral kahjustanud klubi mainet või kuritarvitanud klubi nime, sümboolikat või varasid;.. b) ei ole viimased kuus kuud tasunud klubi liikmemaksu;.. c) ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi klubi üritusel;.. 10.. Klubi liikme väljaarvamine otsustatakse üldkoosolekul, teatades sellest väljaarvatavale liikmele kirjalikult või elektroonilisel teel vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist.. Väljaarvatav saab sellel koosolekult osaleda ainult sõnaõigusega.. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 3/4 üldkoosolekul osalenutest.. 11.. Protesti klubist väljaarvamise kohta lahendab klubi üldkoosolek.. 12.. Endisele liikmele tema liikmemakse(u) ei tagastata.. IV.. Õigused ja kohustused.. Klubi liikmel on õigus:.. a) osaleda hääleõigusega klubi üldkoosolekul;.. b) saada klubi juhatuselt teavet klubi tegevuse kohta;.. c) kasutada ettenähtud korras klubi vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi;.. Klubi liige on kohustatud:.. a) järgima klubi tegevuses osalemisel põhikirja  ...   mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.. Klubi üldkoosoleku kutsub kokku klubi juhatus vähemalt kaks korda aastas.. Üldkoosolek peab kokku tulema ka juhul, kui seda nõuab kirjalikult, põhjuseid ära näidates, vähemalt 1/10 klubi põhiliikmetest.. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab klubi juhatus vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja.. päevakorra või saadab igale klubi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 klubi põhiliikmetest.. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud klubi põhiliikmetest või nende esindajatest.. Kõik üldkoosolekud protokollitakse.. Protokollid loetakse ette ja kinnitatakse üldkoosolekul ning allkirjastatakse koosoleku juhataja ja protokollija poolt.. VI.. Juhatus.. Klubi tegevust juhib ja seda esindab klubi juhatus.. Klubi juhatuse liikmete alammäär on 3, ülemäär 5 liiget.. Klubi juhatusse võivad kuuluda ainult klubi põhiliikmed.. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse üheks aastaks.. Klubi nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 5 000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad kõik juhatuse liikmed.. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.. Kõik juhatuse koosolekud protokollitakse.. Protokollid allkirjastatakse kõigi juhatuse liikmete poolt ning kinnitatakse üldkoosolekul.. Juhatuse pädevusse kuulub:.. a) üldkoosoleku kokkukutsumine ja juhatamine;.. b) klubi esindamine organisatsioonides, ühingutes, riigi- ja krediidiasutustes s.. h.. Väljaspool Eesti Vabariiki;.. c) klubi raamatupidamise korraldamine ja aruandlus üldkoosoleku ees;.. d) klubi nimel lepingute sõlmimine, tehingute sõlmimine ning nende; lõpetamine teiste juriidiliste isikute, organisatsioonide, seltside või eraisikutega.. e) lihtliikmete vastuvõtmine;.. f) klubi igapäevategevuse korraldamine;.. g) klubi huvide ja õiguste esindamine ning kaitsmine;.. h) liikmete arvestuse pidamine;.. i) liikmemaksu kogumine;.. j) üldkoosoleku otsuste täitmise jälgimine;.. k) vastavalt seadusele, klubi põhikirjale ning üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale klubi vara kasutamine ja valdamine;.. l) juhatuse igal liikmel on õigus esindada klubi kõikides õigustoimingutes.. Juhatus on kohustatud üldkoosolekul kogu oma tegevusest ette kandma ja aru andma.. VII.. Klubi vara ja selle kasutamise kord.. Klubi vara moodustab põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks:.. a) liikmemaksudest;.. b) sihteraldistest, annetustest, päranditest, toetustest;.. c) tulust, mis võidakse saada klubi tuluüritustest, loteriidest, sümboolika levitamisest, väljaanete kirjastamisest ja muudest põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate ürituste korraldamisest;.. d) muudest seadusega lubatud allikatest.. Klubi ei kanna vastutust oma liikmete kohustuste ja võlgade eest isegi juhul, kui see tekkis nende isikute, kui klubi liikmete, tegevuse tulemusena.. Klubi liige ei vastuta klubi varaliste kohustuse täitmise eest oma varaga.. VIII.. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.. Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.. Klubi ühinemine, jagunemine või likvideerimine otsustatakse klubi üldkoosolekul.. Klubi likvideerijateks on klubi juhatus või üldkoosoleku poolt määratud isikud.. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist läheb kogu allesjäänud vara sarnaste eesmärkidega mittetulundusühingule, mille valib üldkoosolek..

  Original link path: /meist/pohikiri
  Open archive
 •  

 • Title: Liitumine klubiga | Eesti Nissani Klubi MTÜ
  Descriptive info: Eesti Nissani Klubi MTÜ'ga saavad liituda kõik Eesti Vabariigi kodanikud.. vanuses 18 eluaastat ja rohkem.. Mida annab liikmeks olemine:.. Võimaluse kaasa lüüa klubi arendamises - ise tehtud, hästi tehtud.. Võimaluse osaleda ühisüritustel - palju uusi sõpru ja tuttavaid.. Võimaluse kasutada koostööpartnerite soodustusi - kõik võidavad.. Loe täiendavalt.. !.. Liitumine maksab 10 € (mis on ühtlasi ka poolaasta maks) ja see tuleb tasuda.. 30 päeva jooksul pärast meiepoolse kinnituse saamist.. Liitumine on lihtne, tutvu Eesti Nissani Klubi.. põhikirjaga.. ja täida allolev vorm,.. mis on ühtlasi liitumisavaldus ning lõpetades vajuta nuppu.. Saada.. Küsimuste ilmnemisel kontakteeru.. admin@nissanclub.. või +372 51 24 032.. Toiming on õnnestunud, kui pärast saatmist näed lehe üleval teadet:..  ...   21.. 22.. 23.. 24.. 25.. 26.. 27.. 28.. 29.. 30.. 31.. January.. February.. March.. April.. May.. June.. July.. August.. September.. October.. November.. December.. 1954.. 1955.. 1956.. 1957.. 1958.. 1959.. 1960.. 1961.. 1962.. 1963.. 1964.. 1965.. 1966.. 1967.. 1968.. 1969.. 1970.. 1971.. 1972.. 1973.. 1974.. 1975.. 1976.. 1977.. 1978.. 1979.. 1980.. 1981.. 1982.. 1983.. 1984.. 1985.. 1986.. 1987.. 1988.. 1989.. 1990.. 1991.. 1992.. 1993.. 1994.. 1995.. 1996.. 1997.. 1998.. 1999.. 2000.. 2001.. 2002.. 2003.. 2004.. 2005.. 2006.. 2007.. 2008.. 2009.. 2010.. 2011.. 2012.. 2013.. 2014.. E-post.. Telefon.. Aadress.. tänav maja korter_.. Asula.. linn / alev / alevik / küla_.. Maakond.. Minu liikmestaatus Eesti Nissani Klubis.. võib olla avalik.. peab jääma anonüümseks..

  Original link path: /meist/liitumine
  Open archive

 • Title: Nissani klubi sõbrad | Autoklubid: Car Club Girls, Eesti Renault Klubi | Ettevõtted: Fakto Auto AS, VKM Motors, Autoplus
  Descriptive info: Sõbrad.. koostamisel..

  Original link path: /meist/sobrad
  Open archive

 • Title: Klubi üritustest | Ürituste kalender | Meie meedias | Fotoalbumid
  Descriptive info: Üritustest..

  Original link path: /uritustest
  Open archive

 • Title: Ürituste kalender | Nissani Klubi
  Descriptive info: Kalender..

  Original link path: /uritustest/kalender
  Open archive

 • Title: Meie meedias | Eesti Nissani Klubi
  Descriptive info: Meie meedias..

  Original link path: /uritustest/meie-meedias
  Open archive

 • Title: Fotoalbumid üritustest | Eesti Nissani Klubi
  Descriptive info: Warning.. : Creating default object from empty value in.. /data05/virt17259/domeenid/www.. nissanclub.. eu/htdocs/plugins/content/ppgallery.. php.. on line.. 127.. Fotoalbumid..

  Original link path: /uritustest/fotoalbumid
  Open archive

 • Title: Nissanist | Nissani Filosoofia | Nissan Shift_ | Nissan teenindused
  Descriptive info: Nissanist.. Nagu Nissani filosoofiast välja loeb, on Nissan Motor Co muljetavaldava ajalooga ettevõte.. Täpselt sedasama võib öelda ka Nissani autode kohta.. Nissani mudelivalik ei piirdu ainult sõiduautodega, mida paljud on harjunud meie maal nägema.. Sellesse valikusse võib julgelt lisada veel maasturid, tarbesõidukid ja sportautod.. See on märkimisväärne, et üks autotootja on suutnud rabada nii mitmel rindel ja seda veel vägagi kvaliteetsete tulemustega.. Lisaks  ...   parimate jõuallikate hulka kuulunud.. Mootoritest veel rääkides, siis võimsamaid ja suurema töömahuga eriti meie maal ei kohta, kuid on hea teada, et mujal maailmas on need olemas.. Ja ehk ei ole kaugel ka see aeg, kui neid mootoreid Eestis mõne mudeli kapoti all kohtab.. Nissani puhul võib öelda, et mudelivalikust leiab masinaid igale maitsele, iseasi on see, kas ollakse võimelised pakutavast osa saama!..

  Original link path: /nissanist
  Open archive

 • Title: Nissani filosoofia | Nissan portaal
  Descriptive info: Nissani Filosoofia.. Nissan Motor Co on muljetavaldava ajalooga ettevõtte.. 1933.. a.. sündinuna sai Nissanist esimene masstoodanguga Jaapani autoettevõte.. Läbi aastakümnete on Nissanil olnud häid, kuid ka vähem edukaid aegu.. Kõige keerulisem periood Nissani jaoks oli eelmise sajandi 90-ndate teine pool, kui tõsiste majandusraskuste tõttu seisti silmitsi pankrotiga.. Ometigi leiti olukorrale lahendus 1999.. aastal loodud Nissani ja Renault strateegilise liidu näol.. Nissani etteotsa sai Carlos Ghosn, kes mõne aastaga muutis kahjumis vaevleva Nissani maailma kõige kasumlikumaks autofirmaks.. Nissan on tagasi ja tugevam kui eales varem.. Maailma suurimad majandusväljaanded koostavad igal aastal ärimaailma kohta mitmeid pingeridu.. Üheks tähtsaimaks on alati olnud planeedi hinnatuimate ettevõtete edetabel.. Selle tabeli 2 esimest on viimastel aastatel stabiilselt olnud General Electric ja Microsoft.. Veel mõned aastad tagasi pankrotiohuga maadelnud Nissan oli 2003.. aastal selle tabeli 34.. kohal, eelmisel aastal oli Nissan aga tõusnud maailma kõigi ettevõtete seas juba 22.. positsioonile.. Samasugust pingerida koostatakse ka firmajuhtide kohta.. aastal oli selle tabeli kõrgeimal kohal General Electricu juhtfiguur Jack Welch, teisele kohale asetus maailma varakaim inimene, Microsofti juht Bill Gates.. Nissan Motor Co president Carlos Ghosn oli 2004.. aastal enim hinnatud tippjuhtide seas maailmas kolmandal positsioonil, olles  ...   kõige paremini autofirmade turuväärtuse pingerida.. aastal oli maailma kõige suurema turuväärtusega autofirma Toyota.. Selle tabeli teisele kohale tõusis aga Nissan, mille turuväärtuseks hinnati ca 50 miljardit USA dollarit.. Seda on umbes sama palju kui Ford, Peugeot ja VW kolme peale kokku.. Nissani brändifilosoofia.. Oma 72 tegevusaasta jooksul on Nissanist saanud tuntud kaubamärk kogu maailmas.. Ometigi on Nissani brändi identiteet ja olemus läbi aegade jäänud pisut ebaselgeks ning kaugeks.. Nissanit teatakse kui kvaliteetsete ja töökindlate autode valmistajat, kuid enamjaolt on tema toodang olnud ilma erilise isikupärata ning suunatud keskmise maitse-eelistusega “hallile massile”.. Nissan Motor Co presidendiks saades otsustas Carlos Ghosn koos firma uue peadisaineri Shiro Nakamuraga valida täiesti uue tee.. Nissani tulevikunägemuseks on olla kõikidest konkurentidest kardinaalselt erinev, seada oma reeglid ise ning mitte järgida vanu ja aegunud tõekspidamisi.. Seniste praktiliste argumentide asemel rõhub uuenenud Nissan eeskätt emotsionaalsetele väärtustele, mille läbivaks ideeks on eristumine.. Nissani eesmärgiks pole enam natuke meeldida kõigile vaid olla tõeliselt armastatud inimeste poolt, kes soovivad hallist massist erineda ning hindavad omanäolist disaini ja stiili, tehnoloogilist täiuslikkust ja kvaliteeti.. Alates uue põlvkonna Primerast on kõikide Nissani mudelite loomisel märksõnadeks isikupärane disain, head sõiduomadused ja kasutajasõbralik tehnoloogia..

  Original link path: /nissanist/nissani-filosoofia
  Open archive •  


  Archived pages: 343